Search
Close this search box.

فرمول ساختمانى ﮔروه فعلى و واژگانی و كاربرد آن در شعر نادر نادر ﭘور

دکتر رنا علي مجيد،

گروه زبان فارسی، دانشکده زبان ها، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق

در این نوشته سعی بر این دار یم که ساختمان فعل زبان فارسى را از خلال مطالعات زبانى ساختمانى ﮔروه فعل زبان فارسى در گروه فعلی در زمان هاى كامل مركب(صفت مفعولى بعلاوه فعل كمكى يا ربطى) و كاربرد آن را در شعر نادر نادر ﭘور مورد بررسی قرار دهیم. در اين ﭘﮊوهش با ذكر دلايل متعدد زبانى به تجزيه و تحليل ساختمانى صرفى فعل فارسى در زمان هاى ﮔذشته، حال و آينده و به تبيين و توزيع موضوع هاى فعل و جایگاه آنها در ﮔروه پرداخته شده است. و این امر از خلال توصيف و تحليل عناصر واﮊى – نحوى و ﭼـﮔونـگی ارتباط اين عناصر با ستاﮎ فعل و سـﭘس انواع فعل را از ديدﮔاه هاى مختلف صورت پذیرفته است. با توجه به اهميت واﮊه بست ها وخصوصاً نقش آنها در ساخت هاى كنايى، در تحليل و بررسی به واﮊه بست ﮔزينى و روابط نحوى واﮊه بست ها با ساير اجزاء در شعر نادر پور اختصاص یافته است.

كليد واﮊه ها: ساختمان فعل، ﮔروه فعلى، واﮊﮔانى، نادر نادر ﭘور، زبان فارسى.

 چکیده بالا، بخشی از مقاله ای می باشد که در نهمین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات (WWW.LLLD.IR) ، 13-12 بهمن 1402،  اهواز، پذیرفته شده است.